кафедра

Комп'ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів

Абітурієнту

Приймальна комісія

Презентація кафедри

Напрями підготовки

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво»
Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Освітньо-професійна програма: «Промислове і цивільне будівництво»
Освітньо-професійна програма: «Автомобільні дороги і аеродроми»

Форма навчання: денна
Мова навчання: українська та англійська мова (англомовний проєкт)
Термін навчання
ОС «Бакалавр» 3 роки 10 місяців
ОС «Магістр» 1 рік 4 місяці

Directions of training

Field of study: 19 “Architecture and Construction”
Specialty: 192 “Building and Civil Engineering”
Educational-Professional Program: “Industrial and Civil Engineering”
Educational-Professional Program: “Highways and Airfields”

Form of education: full-time
Language of education: Ukrainian and English (English-language project)
Training period
Bachelor degree 3 years 10 months
Master degree 1 year 4 months

Освітньо-професійні програми

«Промислове і цивільне будівництво»

Освітньо-наукова програма

«Будівництво та цивільна інженерія»

192

Доктор філософії